Tietosuojalausekkeet

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Puume Oy käsittelee asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.

Me puumelaiset arvostamme yksityisyyttäsi ja kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen suojaukseen ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme tarjota palveluportfolioomme kuuluvia palveluita, kuten myymälä- ja ostoympäristökalusteiden toteuttaminen. Tässä tietosuojakuvauksessa kerromme sinulle Puumen henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevista käytännöistä.  Lisäksi yksittäisillä palveluilla ja rekistereillä voi olla tätä kuvausta täydentäviä tietosuojakäytänteitä. Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteisiin tai henkilötietojen käsittelyyn liittyen voit olla yhteydessä tietosuoja@puume.pro. Tietosuojainformaatio on jaettu tietosuojaselosteisiin Puumen toiminnan mukaisesti:

 • Tietosuojaseloste asiakkuus ja markkinointi
 • Tietosuojaseloste työnhakijat
 • Tietosuojaseloste verkkosivusto ja evästeet

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään soveltuvaa lainsäädäntöä.

 

Puumen asiakkaiden henkilötietoja koskeva tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten me Puumella keräämme ja käsittelemme henkilötietoja asiakkaista, potentiaalisista asiakkaista, alihankkijoista ja muista liikekumppaneista sekä näiden edustajista, joiden kanssa meillä on asiakas- tai liikesuhde taikka tavoitteena luoda sellainen.

 

Rekisterinpitäjät

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Puume Oy (1870712-7) ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat konserniyhtiöt (”Puume” tai ”Me”) Puume AB, Puume AS, Puume Polska Sp. zo.o. ja Puume Retail Design OÜ.

 

Yhteystiedot rekisteriasioissa

Puume Oy

Malmin raitti 17 B

00700 HELSINKI

Sähköposti: tietosuoja@puume.pro

 

Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakas- tai yhteistyösopimukseen tai Puumen oikeutettuun etuun (kuten suoramarkkinointi, saatavien perintä, väärinkäytösten selvittäminen). Henkilötietojen käyttötarkoitus on:

 • Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, laskutus, analysointi ja tilastointi
 • Asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja segmentointi
 • Myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
 • Mielipide- ja markkinointitutkimuksien toteuttaminen
 • Liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen
 • Väärinkäytösten, petosten ja muiden rikosten havainnointi, estäminen ja selvittäminen.

 

Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja asiakkaista (ml. uutiskirjeentilaajat, tarjouspyynnön tehneet, yhteydenottopyynnön tai palautteen jättäneet, tilaisuuksiin osallistujat), yhteistyökumppaneista ja potentiaalisista asiakkaista. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa sinusta kerätään missäkin tilanteessa. Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 

Asiakkaan perustiedot

 • Etu- ja sukunimi sekä tarvittaessa henkilötunnus
 • Edustamasi yritys tai yhteisö ja ammattinimike
 • Yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

 

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • Asiakashistoria (esim. tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuminen)
 • Laskutus- ja maksutiedot sekä perintään liittyvät tiedot
 • Yhteydenpitoon liittyvät tiedot
 • Markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Mahdolliset sinun itsesi antamat muut tiedot.

Rekisterin tiedot kerätään sinulta itseltäsi puhelimitse, verkossa sähköisten lomakkeiden kautta, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja koostuu myös tarjouksen ja/tai sopimuksen tekemisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

Mille tahoille luovutamme tai siirrämme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Voimme luovuttaa tietojasi voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa valikoiduille yhteistyökumppaneille palvelun tuottamiseksi, ellet kiellä tietojesi luovuttamista.

Käytämme ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita esim. uutiskirjeen lähetyslistojen, asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen ylläpitoon sekä tilaisuuksiin osallistujien tietojen käsittelyyn. Kukin palvelutarjoaja käsittelee tietosuojasopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Säilytämme henkilötietoja tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista asiakas- tai yhteistyösuhteen perusteella, tai kunnes rekisteröity pyytää tietojen poistoa. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin kyseisen henkilön lain tai sopimussuhteen edellyttämät tiedot sekä tietojen poistoa koskeva tieto. Huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettemme säilytä rekisteröidyistä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

 

Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa.
  • Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
 • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen.
 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi
  • Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käsittely markkina- ja mielipidetutkimusta tai näihin liittyvää profilointia varten. Lisäksi voit kieltää suoramarkkinoinnin milloin tahansa tai peruuttaa antamasi sähköisen suoramarkkinointiluvan ilmoittamalla kiellosta kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestissä olevaa linkkiä kiellon tekemiseen.
 • Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.