Toimitusehdot

Toimitusehdot 1.5.2020 alkaen

 

 1. Soveltamisala ja sopimuksen osapuolet

Tämä sopimus sisältää Puume Oy:n (Myyjä) ylläpitämän Cleanhands -verkkopalvelun (Palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Käyttäessään palvelua, ostaessaan Tuotteita palvelusta tai rekisteröityessään palveluun Ostaja hyväksyy tässä sopimuksessa ilmenevät ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

 

Palvelun tarjoajan yhteystiedot:

Puume Oy (www.cleanhands.fi)

Malmin raitti 17 B

00700 Helsinki

Y-tunnus: 1870712-7

 

 1. Käyttöoikeus

2.1 Yritykset

Palvelu on tarkoitettu Suomessa toimiville yrityksille. Kuluttajasuojalain mukainen tuotteiden palautusoikeus ei koske yritysasiakkaita.

2.2 Yksityiset kuluttajat

Palvelua voivat käyttää myös yksityiset kuluttajat.

 

 1. Rekisteröityminen

3.1 Ostajan tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi täyttämällä rekisteröitymislomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

3.2 Tilaamalla tuotteita Palvelusta Ostaja vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

3.3. Rekisteröityminen on maksutonta.

 

 1. Tilaaminen ja Toimitusehdot

4.1 Ostaja tilaa tuotteen Myyjän tarjoamasta palvelusta tarjouspyyntölomakkeen avulla. Tilauksen minimisumma on 150 euroa.

 

4.2 Toimitusehdot ja maksut

Myyjä toimittaa Ostajan Palvelun kautta tilaamat tuotteet Ostajalle sopimuksen mukaan.

 

4.3 Tuotteiden toimitusajat määräytyvät tuotekohtaisesti. Toimitusaika riippuu tuotteen saatavuudesta ja toimituksen määränpäästä. Mikäli muutoin ei ole sovittu, tuote on Ostajan noudettavissa Myyjän varastolla EXW sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa. Pakkauskustannus, joka on 2,0 % tilauksen arvosta, lisätään tuotteen myyntihintaan.

 

4.4 Kuljetuksen hinta ei sisälly tuotteen hintaan, vaan kuljetuskustannus sovitaan Ostajan kanssa erikseen ja se lisätään tuotteen hintaan.

 

4.5 Myyjä varaa itselleen oikeuden toimittaa tilatut tuotteet eri lähetyksissä.

 

4.6 Myyjä tai myyjän valtuuttama itsenäinen kuljetusyhtiö vastaa tuotteen häviämisestä tai rikkoutumisesta toimituksen aikana.

 

 

4.7 Kuljetusvauriot

Vastaanottajan on merkittävä kuorman purkamisen yhteydessä havaittava kuljetusvaurio rahtikirjaan. Vastaanottajan on myös ilmoitettava kuljetusvauriosta Myyjälle. Myyjä ei korvaa tuotetta, jos kuljetusvauriosta ei ole merkintää rahtikirjassa. Jos tuotteessa vasta pakkausta avattaessa havaitaan kuljetusvaurio, on siitä tehtävä ilmoitus myyjälle heti, viimeistään 8 päivän kuluessa tavaran saapumisesta. Myyjä huolehtii mahdollisen kuljetusvaurion hoitamisesta.

 

4.8 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun tuote sopimuksen mukaisesti luovutetaan Ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tuotetta luovuteta sovittuun aikaan ja tämä johtuu Ostajasta tai Ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun Myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

 

 1. Tuotteen ominaisuudet

5.1 Myyjä vastaa tuotteen laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden Myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen tuotteeseen liittyvien ohjeiden ja tietojen mukaisesti. Ohjeet on toimitettava Ostajalle kirjallisesti tai sähköpostilla tai mainittava missä ohjeet ovat nähtävissä Myyjän palvelussa. Ostaja vastaa Myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

 

 1. Takuut

6.1 Myyjän tarjoamilla tuotteilla on ko. tuotteen tuotetiedoissa mainittu takuu.

 

6.2 Tuotteet valmistetaan huolellisesti ja ne käyvät läpi laatukontrollin ennen tehtaalta lähtöä. Mikäli Ostaja havaitsee toimitetussa tuotteessa materiaali-, asennus- tai valmistusvirheen Myyjä sitoutuu jäljempänä mainitun mukaisesti korjaamaan kaikki suunnittelu-, raaka-aine- tai valmistusvirheistä aiheutuvat tuotteen viat. Virhevastuu koskee vain tuotteita, joita on käytetty Myyjän ohjeiden mukaan. Käytöstä johtuva kuluminen ei kuulu takuun piiriin.

 

6.3 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä Ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

 

6.4 Tuotteen asentamiseen liittyvät takuut

Mikäli Myyjä ei vastaa tuotteen asennuksesta, ennen asennusta Ostajan on suoritettava tuotteiden asianmukainen tarkistus. Myyjä on toimittanut tuotteiden mukana asennusohjeet, joita asiakkaan tulee tarkasti noudattaa. Myyjän antama takuu ovat voimassa vain, jos myyjän antamia asennusohjeita on noudatettu. Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei asennusohjeita ole noudatettu. Myyjä vapautuu takuuvastuusta, jos tuotetta on käsitelty, varastoitu tai asennettu väärin. Myyjä vapautuu takuuvastuusta, jos tuotteessa käytetään muita kuin Myyjän ohjeistamia puhdistus- ja desinfiointiaineita. Myyjä ei myöskään vastaa tuotteen kuormitettavuudesta, mikäli tuotteen kanssa käytetään muun kuin Myyjän valmistamia osia.

 

Myyjän vastuu koskee virheitä, jotka ilmenevät 1 kuukauden kuluessa tuotteen luovutuksesta. Kun jossakin tuotteen osassa esiintynyt vika on poistettu, Myyjä vastaa korjatusta tai vaihdetusta osasta kuten alkuperäisestä toimituksesta yhden kuukauden ajan. Virhevastuu päättyy kokonaan kahden vuoden kuluttua vastuuajan alkamisesta. Vian ilmettyä ostajan on tehtävä kirjallinen vikailmoitus ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään kahden viikon kuluessa vastuuajan päättymisestä. Ilmoituksessa on mainittava, miten vika ilmenee.

 

Tuotteen korjaus on suoritettava Ostajan luona, ellei viallisen osan tai laitteen palauttaminen korjattavaksi tai vaihdettavaksi ole Myyjän mielestä tarkoituksenmukaisempaa. Mikäli viallisen osan irrotus ja jälleen asennus edellyttää erityistä ammattitaitoa, Myyjän on huolehdittava siitä. Ellei erityistä ammattitaitoa tarvita, Myyjä täyttää velvollisuutensa lähettämällä Ostajalle korjatun tai uuden osan. Vaihdetut vialliset osat ovat Myyjän omaisuutta ja ne on annettava hänen käyttöönsä.

 

Jos Ostajan ilmoitettua viasta käy ilmi, ettei tuotteessa ole Myyjän vastuulla olevaa vikaa, Myyjällä on oikeus korvaukseen vikailmoituksen hänelle aiheuttamista työ- ja muista kuluista.

 

Mikäli osan irrotus ja jälleen asennus edellyttää puuttumista muuhunkin kuin Myyjän tuotteeseen, Myyjä ei vastaa tästä aiheutuvista työ- ja muista kuluista.

 

6.5 Takuun raukeaminen

Takuu raukeaa vuoden kuluttua tuotteen toimituspäivästä. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta käytetään vastoin Myyjän antamia ohjeita.

 

 1. Ostajan velvollisuudet

7.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 7.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu, niin kauppahinta on Myyjän hinnastojen tai tarjouksen mukainen hinta.

 

7.2 Maksuaika

Maksuaika on 14 vuorokautta toimituspäivästä lukien ellei muuta ole sovittu.

 

7.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

 

7.5 Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta 16 % korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

 

7.6 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin, kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Ostajalla ei ole oikeutta esittää tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia.

 

 1. Sopimuksen purkaminen

8.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta Ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tuotetta toimiteta tai jos Myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu Ostajalle kohtuutonta haittaa, on Ostajalla oikeus purkaa sopimus.

 

8.2 Ostajalla ei ole mahdollisuutta kaupan purkuun, jos kaupan kohteena oleva tuote on valmistettu tai hankittu erityisesti Ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti.

 

8.3 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu Myyjästä, on Myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa Ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun Ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että Ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos Ostaja ei myötävaikuta kaupan loppuun saattamiseen sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla.

 

8.4 Ylivoimainen este

Osapuolet eivät ole velvollisia täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Myyjä tai Ostaja ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Ostajalle siitä koituvaan etuun, Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle ylivoimaisen esteen aiheuttamasta sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös tällöin purkaa sopimuksen.

 

 1. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy Ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu.

 

 1. Palautukset

Palautus koskee vain varastoitavia vakiotuotteita. Palautuksista on sovittava aina Myyjän kanssa etukäteen.

 

 1. Muutokset

Myyjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa palvelussa.

Myyjä voi myös muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun välityksellä Ostajalle. Ostaja hyväksyy tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

 

 1. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet, joita osapuolet eivät saa ratkaistuksi neuvottelemalla, annetaan yksijäsenisen Helsingissä kokoontuvan välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Elleivät osapuolet sovi välimiehestä, määrää välimiehen Keskuskauppakamarin välityslautakunta.

 

 1. Voimassaoloaika

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi alkaen 1.5.2020.